Přeskočit na obsah
Domů » Rok svatého Josefa – podmínky získání plnomocných odpustků

Rok svatého Josefa – podmínky získání plnomocných odpustků

Rok svatého Josefa
Před 150 lety prohlásil blahoslavený Pius IX. svatého Josefa patronem církve. Papež František chtěl připomenout toto výročí a využít je jako příležitost k prohlou- bení úcty k tomuto velkému světci. Vydal proto apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021.
Posvátná penitenciárie v dokumentu zveřejněném pro tuto příležitost vysvět- luje, že smyslem tohoto mimořádného roku je, „aby v něm každý věřící mohl po příkladu tohoto světce denně upevňovat svůj život ve víře naplňováním Boží vůle“.
Během této doby je možné získat mimořádné plnomocné odpustky:
„Za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce) se udělují plnomocné odpustky těm věřícím, kteří se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa při příležitostech a formami, jaké uvádí [tento dokument].“

13 způsobů, jak získat plnomocné odpustky
Plnomocné odpustky získají ti, kdo využijí jakoukoli z těchto příležitostí:

– Budou po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš.
– Zúčastní se alespoň jednodenní duchovní obnovy, jejíž součástí bude rozjímání o sv. Josefovi.
– Po příkladu sv. Josefa vykonají nějaký skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství.
– Pomodlí se svatý růženec v rodině.
– Pomodlí se svatý růženec jako snoubenecký pár.
– Svěří každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa.
– Budou prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech aby byla důstojná.
– Pomodlí se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi, a to za pronásledovanou církev a za úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou pronásledování.
– Pomodlí se jakoukoli církví schválenou modlitbu či pobožnost ke cti svatého Josefa, např. „K tobě, svatý Josefe“:

  • ve výroční dny 19. března a 1. května,
  • na svátek Svaté rodiny,
  • 19. dne jakéhokoli měsíce nebo
  • kteroukoli středu,

což jsou dny zasvěcené památce svatého Josefa v latinské tradici.

Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou opustit domov. Získají je, když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl splnit tři obvyklé podmínky, i když to aktuálně není možné, pomodlí se doma či jinde, kde jsou nuceni pobývat, modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže.

Vysvětlení k odpustkům

Spread the love