Přeskočit na obsah
Domů » 17. Srozumitelné a nevyčerpatelné tajemství

17. Srozumitelné a nevyčerpatelné tajemství

 Co znamená slovo tajemství? Výraz tajemství je překlad slova mystérium, které je latinské, ale původem z řečtiny [Ř mystérion tajemství; to co je skryté]. Ve svatých Písmech znamená mystérion [H raz] odhalené, poznatelné, srozumitelné a smysluplné, ale současně nevyčerpatelné tajemství.  

Bůh nám dává poznat sám sebe. Mluvíme o Božím sebesdílení, sebedarování, zjevení. Bůh se nám vypravuje, tvoří s námi vztah, mluví k nám a rozmlouvá s námi. Mluví k nám prostřednictvím smyslové a objektivní skutečnosti [reality; viz pozn] – ve Stvoření. Vypráví se nám a hovoří k nám i s námi v Písmu svatém [ve Zjevení] a rozhovor završuje v člověku Ježíši z Nazareta [ve Vtělení]. Ve stvoření nalézáme Boží stopy ve svatých Písmech Boží slovo, v Ježíši Kristu vtělené Slovo, vtěleného Boha. Kristus ´je odlesk Jeho slávy a výrazná podoba Jeho podstaty´ [H 1:3]. V Kristu ´je vtělena všechna plnost Božství´ [Ko 2:9]. 

 Bůh je Stvořitel a veškerá skutečnost [biblicky nebe a země; v symbolu vše viditelné i neviditelné; v našem jazyce příroda, svět, vesmír, kosmos…] je jeho Stvořením, na něm plně závislá. Bůh není součástí stvoření [ani tou nejlepší, nejvznešenější…]. Je nad Stvořením, přesahuje ho. Hovoříme o Boží transcendenci. Současně je ve Stvoření niterně přítomný [vstupuje do něho]. Tuto přítomnost označujeme termínem Boží imanence. [Boží přítomnost ve Stvoření není monolitická – všude stejná, nýbrž diferencovaná – rozdílná, odstupňovaná]. Také říkáme že Bůh se k člověku sklání. Avšak – říká sv. Pavel – ´naše poznání je jen částečné´ [1K 13:9]. Nevyčerpatelné bohatství Boha a jeho díla nejsme schopni obsáhnout. Poznáváme ho, je pro nás srozumitelné, lze mu porozumět, lze ho chápat, žijeme z něho, ale současně pro nás zůstává nevyčerpatelným tajemstvím.  

Křesťanská víra je ´Porozumění tajemství Kristovu´ [Ef 3,4]. ´Tajemství, které dnes většinou znamená to, co nelze pochopit, co je pro porozumění neproniknutelné, je u svatého Pavla a prvních křesťanských myslitelů tím pravým předmětech chápání, předmětem porozumění par excellence. Mystérion je to, co obsahuje nevyčerpatelné bohatství srozumitelného obsahu a smyslu, takže je žádná kontemplace nemůže vyčerpat do dna a může se jím těšit věčně´. [francouzský katolický filosof Claude Tresmontant: Esej o hebrejském myšlení]. 

 Poznámka: smyslová skutečnost / realita: to co je přístupné našemu smyslovému poznání, našim smyslům; to co vidíme… objektivní realita / skutečnost: to co je přístupné našemu rozumovému poznání; vše co je, co skutečně, reálně, objektivně existuje a to nezávisle na našem poznání, a co by existovalo i tehdy, kdyby nebyl nikdo, kdo by mohl tuto skutečnost poznávat. 

 O. Pavel – Reverend

Spread the love