Přeskočit na obsah
Domů » 34. Pouze zevnitř – nikoliv z venku!

34. Pouze zevnitř – nikoliv z venku!

Jaký je tedy smysl stvoření [zvl. lidského bytí]? Proč Bůh tvoří? Jakým způsobem se Bůh vypořádal se zlem [lží, hříchem]? Co Bůh dělá s člověkem, a jak působí v člověku, aby ho vymanil z moci lži a přivedl k pravdě a cíli jeho bytí? A co pro to můžeme a máme udělat my [já]? Zkusme na tyto otázky dát alespoň takovou odpověď, jakou jsme schopni dát. Otázky lze rozdělit na proč? a jak? Na obě nám Bůh dává odpovědi ve svatých Písmech, zvláště v křesťanských Písmech [Nový zákon] a v nich specificky v osobě vtěleného Boha [Syna Slova], v člověku Ježíši Kristu. Nutno podotknout, že tyto odpovědi nejsou úplné, jsou pouze částečné. Mnohé zůstává zahaleno Božím tajemstvím.

Zaprvé, z podstaty naší konečné mysli a stále jasnějších hranic, které jí omezují, nemůžeme úplně pochopit nekonečnou, neohraničenou mysl Boží, neboť  ́velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze ́ [Ž 147:5],  ́kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem?  ́ [Ř 11:34 cit Iz 40:13].

Zadruhé, nejsme schopni plně proniknout a pochopit Boží věčnost, dokud nemáme za sebou naše časoprostorem omezené bytí.

Zatřetí, Bůh nechce uspokojit naši zvědavost, ale chce, abychom věděli, jaký je jeho záměr, jak se v nás může realizovat a jak můžeme na tomto záměru spolupracovat. A k tomu jsou Boží odpovědi dostatečné, a úplné.

Například nemáme úplnou odpověď na to, jak – tj. jakým způsobem – Bůh tvoří. Jak stvořil hmotu[energii], prostor a čas? Jak stvořil živé organizmy, člověka a lidskou mysl? Jak realizuje v Kristu naše vykoupení a spásu? Nevíme. Svatá Písma dávají jen částečnou odpověď. Nesdělují nám  ́jak ́ ale jen  ́že ́ a ́proč ́. Tak třeba říkají,  ́že ́ Bůh tvoří svým slovem [Gn1 aj]. Podobně vědní obory vypovídají,  ́že ́ tvoří vložením tvůrčí informace – což je v podstatě tatáž odpověď… Dále Písma říkají,  ́že ́ novým stvořením–tj. novým člověkem –je ten kdo je v Kristu [2K 5:17], nebo  ́že ́  ́i to, že chcete, i to, že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit ́ [F 2:13] a ́že ́  ́nikdo nemůže říci: Ježíš je Pán, leč v Duchu svatém ́ [1K 12:3] …

Pravda, na některé otázky  ́jak ́ Písma odpověď dávají, ale v jiném smyslu. Jaké prostředky Bůh pro nás zvolil k realizaci svých záměrů s námi, nikoliv však jakým způsobem Bůh skrze tyto prostředky dosahuje svého cíle…

Kdo do tohoto Božího tvůrčího procesu vstoupil, a přijal ho, může ze zkušenosti života s Bohem dosvědčit, že Boží prostředky jsou skutečně [reálně]účinné. Zkrátka, že Boží tvůrčí dílo opravdu funguje. Že Bůh svého cíle s námi a v nás skutečně dosahuje. Ten, kdo tuto zkušenost nikdy neudělal, takové potvrzení nemá, a ani mít nemůže.

Ježíš říká:  ́Boží království nepřichází s pozorováním. Ani se nedá říci:  ́Hle, tady je!  ́ nebo ́tam je! ́Neboť Boží království je ve vás[entos hymón estin dosl.  uvnitř vás je – ve vašem nitru] ́[L 17:20n]. Jinými slovy, jsme-li jen vnějšími pozorovateli, pouhými diváky, nikdy nepoznáme a nepochopíme. Je třeba vstoupit dovnitř. Stát se účastníkem [ne divákem, ale hercem dramatu]. Je třeba osobního experimentu s Bohem, osobní aktivní účasti na Božím tajemství. Vstupuje se do něho osobním svobodným rozhodnutím poznat a věřit [samozřejmě v biblickém smyslu těchto výrazů– sr stať 33 aj].

O. Pavel – Reverend

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *